thank you
thank you
thank you
gracias

2 saludos en ingles

thank you
gracias
please
Por favor
I
yo
I'm….
Soy….
I'm….
Soy….
you
you're…. (you are)
eres ... (usted está)
you're…. (you are)
eres ... (usted está)
he
él
he's…. (he is)
él es…. (él es)
Load more
Adv 930x180 bottom
Login
You must be logged in to your account and active account
Forgot your password?

You don’t have an account? Sign up now

Active account
You must be active account
Active account3$
Please sent 3$ to PayPal Acc: vietduc6866@gmail.com
We will activate your account for forever. We email you when your account is fully activated
Quý khách chuyển khoản:
- Đến tk TPbank 0979149559
- Số tiền 75.000 VND
- Nội dung: kich hoat tai khoan ..emailcuaquykhach@gmail.com
Chúng tôi sẽ nhanh chóng kích hoạt tài khoản quý khách sử dụng vĩnh viễn