Fast learning Daily Vocabulary of Daily Routines with english trastalion: tell, read, write, go, walk, run, listen, see, think, look, hear
say
say
nói (nói rằng)

24 Từ vựng thông dụng các Hành Động thường xuyên hàng ngày ở nhà và nơi làm việc

say
nói (nói rằng)
speak
nói (phát ra nời nói, phát biểu)
go
đi (đi nói chung, bằng mọi phương tiện)
walk
đi bộ
run
chạy
listen
nghe (nghe theo, lắng nghe)
see
nhìn (nhìn thấy)
smile
smile
wait
đợi
dream
Load more
Adv 300x250 right 1 Adv 300x250 right 2 Adv 300x600 right 1 Adv 300x600 right 2 Adv 300x250 right 3
Adv 930x180 bottom
Login
You must be logged in to your account and active account
Forgot your password?

You don’t have an account? Sign up now

Active account
You must be active account
Active account3$
Please sent 3$ to PayPal Acc: vietduc6866@gmail.com
We will activate your account for forever. We email you when your account is fully activated
Quý khách chuyển khoản:
- Đến tk TPbank 0979149559
- Số tiền 75.000 VND
- Nội dung: kich hoat tai khoan ..emailcuaquykhach@gmail.com
Chúng tôi sẽ nhanh chóng kích hoạt tài khoản quý khách sử dụng vĩnh viễn